Skip to main content

He, Xiaoying

He, Xiaoying 何孝瑛
Vice President and Secretary General, China High-Tech Industrialization Association