Skip to main content

Executive Team

 • Chairman & President: Qi Wang
 • CFO: Sam Wang
 • Secretary General: Lin Sun-Hoffman, Yan Zhang
 • Managing Directors: Tim Zhang, James Caldwell
   
 • Senior Vice President: Michael Hsieh, Mengning Zhou, Qin Wang
 • Vice President: James Caldwell, Shanshan Liu, Fang Cao
   
 • Vice Presidnet of China Operation: Binglin Tan, Yunhu Wang
   
 • IT Director: Steven Zhang
   
 • Legal Counsel: Karen Wong