Executive Team

  • Chairman & President: Qi Wang
  • CFO: Sam Wang
  • Secretary General: Lin Sun-Hoffman, Yan Zhang
  • Managing Directors: Tim Zhang, James Caldwell
  • Senior Vice President: Michael Hsieh, Mengning Zhou, Qin Wang
  • Vice President: James Caldwell, Shanshan Liu, Fang Cao
  • Vice Presidnet of China Operation: Binglin Tan, Yunhu Wang
  • IT Director: Steven Zhang
  • Legal Counsel: Karen Wong